zaterdag 30 juli 2016

Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid gepubliceerd in Belgisch Staatsblad!

Op 29 juli 2016 werd het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  De Vlaamse handelsvestigingsreglementering is dus (eindelijk) een feit.

Wat betreft de inwerkingtreding van het decreet kan verwezen worden naar artikel 59 van het decreet:

'Art. 59. Dit decreet treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van :
1° artikel 10, § 1. Deze paragraaf treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum, en ten vroegste op de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering dat uitvoering geeft aan de bepalingen in artikel 2.3.1 en 2.3.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gewijzigd door artikelen 30 en 31 van dit decreet;
2° hoofdstukken 4 en 6. Deze hoofdstukken treden in werking op 1 januari 2018;
3° hoofdstukken 7 en 8. Deze hoofdstukken treden in werking op een door de Vlaamse Regering per artikel vast te stellen datum;
4° artikel 52. Dit artikel heeft uitwerking vanaf 1 juli 2014.'

De inwerkingtreding van dit decreet is zodoende vrij complex:

- de hoofdstukken met betrekking tot de (ruimtelijke) planning (met uitzondering van artikel 10, §1) en visievorming treden onmiddellijk in werking, zodat steden en gemeenten (en de hogere overheden) hier meteen werk van kunnen maken
- artikel 10, §1 van het decreet, dat onder andere verruimde mogelijkheden inzake provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen behandelt, is uitgesteld tot op het ogenblik dat een besluit van de Vlaamse Regering aangaande het openbaar onderzoek in het kader van de opmaak van stedenbouwkundige verordeningen regelt, opgemaakt is
- de inwerkingtreding van de bepalingen inzake het vergunningen- en handhavingsbeleid inzake handelsvestigingen  is uitgesteld tot 1 januari 2018, dus nà de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. Op deze manier krijgen de bevoegde overheden en adviesinstanties voldoende tijd om zich op de uitbreiding van het toepassingsgebied van de omgevingsvergunning (met een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten) voor te bereiden
- de hoofdstukken 7 en 8, voornamelijk wijzigingsbepalingen, treden in werking op een door de Vlaamse regering per artikel vast te stellen datum
- artikel 52, dat de vervalregeling van de ('oude') sociaal-economische vergunningen regelt, wordt om billijkheidsredenen met retroactieve kracht in werking gesteld vanaf 1 juli 2014
Het nieuwe Handelsvestigingsdecreet vindt u hier

dinsdag 12 juli 2016

Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid aangenomen in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

In de plenaire vergadering van 6 juli 2016 werd de tekst van het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid aangenomen door het Vlaams Parlement.

Het is wachten op de publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad.

Bekijk hier alvast de parlementaire documenten. 

vrijdag 20 mei 2016

Is de Vlaamse handelsvestigingenreglementering er nog voor deze zomer?

Op 11 mei ll. werd het ontwerp van decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid ingediend bij het Vlaams Parlement.

Het ontwerp werd verwezen naar de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.

Benieuwd of de goedkeuring er nog komt voor de zomerreces van het Vlaams Parlement.

Lees hier alvast de ontwerpteksten (memorie van toelichting, voorontwerp, advies Raad van Staten, ontwerpdecreet, etc.).  

Aarzel alvast niet ons te contacteren mocht u vragen hebben bij de toekomstige regelgeving! 

vrijdag 22 april 2016

Ontwerpdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid defintief goedgekeurd!

Het ontwerpdecreet Integraal Handelsvestigingsbeleid werd vandaag definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

Het ontwerpdecreet voorziet in een integratie in het Omgevingsvergunningsdecreet, dat begin volgend jaar in werking treedt. Het zou de bedoeling zijn dat het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid één jaar later, in 2018, in werking treed. De sociaal-economische vergunning zal alsdan vervangen worden door een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten. 

Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. 

woensdag 13 januari 2016

Zijn assortimentsbeperkingen voor detailhandel in ruimtelijke uitvoeringsplannen strijdig met de Dienstenrichtlijn?

Dat weten we niet, maar de Nederlandse Raad van State heeft daarover vandaag prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie.

Hierbij het persbericht van de Nederlandse Raad van State (met bijgaande link naar het tussenarrest):

Raad van State wil uitleg over Europese Dienstenrichtlijn

Woensdag 13 januari 2016
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (13 januari 2016) prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. De Raad van State wil van het Hof uitleg over de Europese Dienstenrichtlijn.

Aanleiding

De gemeenteraad van Appingedam heeft het bestemmingsplan 'Stad Appingedam' vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het Woonplein aan de rand van Appingedam. Het Woonplein is een winkelgebied voor omvangrijke detailhandel, zoals meubelen, keukens en bouwmaterialen. Een vastgoedbedrijf is het er niet mee eens dat daar geen schoen- en kledingwinkel mag worden gevestigd. Het vindt dat de gemeenteraad in strijd handelt met de Europese Dienstenrichtlijn door daar alleen detailhandel in omvangrijke goederen toe te staan.

Dienstenrichtlijn van toepassing?

De Afdeling bestuursrechtspraak ziet zich voor de vraag gesteld of de Europese Dienstenrichtlijn van toepassing is. Daarom wil zij allereerst van het Hof weten of detailhandel, die bestaat uit de verkoop van goederen aan consumenten, een dienst is. Daarnaast wil de Afdeling bestuursrechtspraak weten of de Dienstenrichtlijn van toepassing is op ruimtelijke-ordeningsvoorschriften die ertoe strekken de leefbaarheid van het stadscentrum te behouden en leegstand tegen te gaan. Ten derde wil de Afdeling bestuursrechtspraak duidelijkheid over de vraag of in deze zaak sprake is van een zogenoemde 'zuiver interne situatie' en of de Dienstenrichtlijn op zo’n situatie van toepassing is.

Toetsing aan de EU-regels

Als de Dienstenrichtlijn volgens het Hof van Justitie op deze zaak toegepast moet worden, ziet de Afdeling bestuursrechtspraak zich voor de volgende vragen gesteld.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vraagt of de ruimtelijke-ordeningsvoorschriften in deze zaak moeten worden aangemerkt als eisen of als een vergunningstelsel zoals bedoeld in de Dienstenrichtlijn. Afhankelijk van het antwoord op die vraag wil de Afdeling bestuursrechtspraak weten of deze voorschriften dan in strijd zijn met de Dienstenrichtlijn. Mocht de Dienstenrichtlijn niet van toepassing zijn, dan wil de Afdeling bestuursrechtspraak antwoord op de vraag of de algemene verdragsbepalingen voor het vrij verkeer gelden en aan de voorschriften van het bestemmingsplan in de weg staan.

Eerdere vragen

De Afdeling bestuursrechtspraak stelde in juli 2014 al eerder vragen aan het Hof van Justitie over de Dienstenrichtlijn. Het Hof heeft die op 1 oktober 2015 beantwoord. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak bestaan echter nog vragen over (onder meer) het toepassingsbereik van de Dienstenrichtlijn. Daarom heeft zij vandaag deze verdere vragen gesteld.

Schorsing behandeling

De behandeling van de zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak wordt geschorst in afwachting van de antwoorden van het Hof in Luxemburg. Dit duurt naar verwachting ongeveer een tot anderhalf jaar. Daarna zal de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling voortzetten en uiteindelijk een definitieve uitspraak doen in deze zaak.

Lees hier de volledige tekst van de verwijzingsuitspraak met zaaknummer 201309296/4.

Lees ter herinnering nog dit eerdere blogbericht: http://www.handelsvestigingen.info/2014/09/nederlandse-raad-van-state-retail.html


dinsdag 12 januari 2016

Slides 'Naar een Vlaamse handelsvestigingenreglementering'

Dirk Van Heuven sprak op 12 januari 2016 op het congres handelsvestingen en ruimtelijke ordening.

De slides van deze presentatie zijn hier beschikbaar.

Wordt dit het nieuwe decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid?

Hier vindt u alvast de tekst van de memorie van toelichting en het voorontwerp van decreet zoals het werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18 december 2015.

Let op, het voorontwerp ligt op heden voor advies voor aan de Raad van State en wordt nadien nog uitgedebatteerd in het Vlaams parlement.