19/05/2015

Uiterste dringende noodzakelijkheid en muziekfestivals

Het is niet eenvoudig om de spoedeisendheid en bij uitbreiding de uiterst dringende noodzakelijkheid aan te tonen bij een schorsingsprocedure voor de Raad van State als het om een beslissing (hier een geluidsmachtiging) gaat over een in tijd beperkt muziekfestival.

Dit blijkt uit haar arrest nr. 231.259 van 19 mei 2015.

De Raad stelt daarin het volgende:

'Te dezen zullen de verzoekende partijen ongetwijfeld geluidshinder ondervinden door het kwestieuze muziekfestival dat in hun directe leefomgeving wordt georganiseerd. Zij maken met hun uiteenzetting evenwel niet aannemelijk dat de blootstelling aan geluidshinder, gedurende twee opeenvolgende festivaldagen op 4 en 5 juli 2015 van 11.00 uur tot 24.00 uur met een soundcheck op 3 juli 2015 van 19.00 uur tot 21.00 uur, leidt tot onherstelbare gezondheidsschade of andere onherroepelijke schadelijke gevolgen.

De uiterst dringende noodzakelijkheid is niet aangetoond.'

Dit arrest zal voor vele festivalorganisatoren als een verlossing komen.

Gepost door Dorien Geeroms

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dorien Geeroms, Geluid, VLAREM
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
13/09/2013

Vlaremtrein 2012 met een jaar vertraging vetrokken

In het Belgisch Staatsblad van 10 september 2013 verscheen het ‘besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2013 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen’.

Het nieuwe diversebepalingenbesluit telt 239 artikels en 7 bijlagen. Enkele krachtlijnen:

- Het besluit neemt de Europese richtlijn op de industriële emissies (RIE) over in nationaal recht.
- Het regelt de handel in broeikasgasemissierechten tussen 2013 en 2020.
- Het gaat in op het duurzaam gebruik van pesticiden.
- Het wijzigt de indelingslijst bij Vlarem I voor het afgraven van terrils en voert de kenletter ‘S’ in, wat staat voor ‘soil’.
- Het besluit introduceert criteria voor de bepaling van de best beschikbare technieken (nieuwe bijlage 18 bij Vlarem I).
- En het bevat diverse kleine wijzigingen, onder meer op het vlak van ontginning, zwembaden (herziene BBT-studie), injectie van percolaat op stortplaatsen voor biologisch afval, opslag van metallisch kwik, enz.
De Vlaremtrein 2012 wijzigt niet alleen Vlarem I en Vlarem II en hun bijlagen, maar ook Vlarebo (bodem), het Milieuhandhavingsbelsuit, het VER-besluit (op de handel in broeikasgasemissierechten) én het oude KB op de geluidsnormen.

Het Vlaremtreinbesluit treedt in werking op 20 september 2013, maar er zijn diverse uitzonderingen.

Bron. LegalWorld (Jura)

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Bodemrecht, Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Milieurecht, VLAREM
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
26/04/2012

Beperking van de stedenbouwkundige ambtenaar inzake beroep stedenbouwkundige of milieuvergunning van kracht


In ons eerder blogbericht werd reeds gewezen op de publicatie van het decreet van 18 november 2011 “tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake de beroepsmogelijkheden aangenomen door het Vlaams Parlement over de beroepsmogelijkheid van adviserende instanties inzake milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen”
De Vlaamse regering heeft nu uitvoering gegeven aan deze bepaling via het besluit van 13 januari 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, inzake de beroepsmogelijkheden (BS 27 februari 2012).

De al te actieve ambtenaren worden in hun beroepsmogelijkheden ingeperkt nu enkel nog het hoofd van de dienst (“leidende ambtenaar”) of diens vervanger een beroep kunnen instellen tegen de stedenbouwkundige vergunning respectievelijk milieuvergunning in eerste aanleg. Zeker de rol van de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaren wordt daardoor beperkt.

Deze beperking is op 8 maart 2012 in werking getreden.

Ook artikel 49, §1 van VLAREM I werd door bovenvermeld besluit aangepast. Deze aanpassing trad eveneens in werking op 8 maart 2012.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags VLAREM
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
05/04/2012

Intrekking van een milieuvergunning buiten termijn = stilzwijgende weigeringsbeslissing

In het dossier dat aanleiding gaf tot het arrest nr. 218.580 van de Raad van State van 22 maart 2012 werd opgekomen tegen de beslissing van een gemeente houdende intrekking van een milieuvergunning.

Door verwerende partij werd opgeworpen dat dit beroep onontvankelijk was, nu de intrekkingsbeslissing van de milieuvergunning resulteerde in een stilzwijgende weigeringsbeslissing, die kon worden aangevochten en ook effectief werd aangevochten voor de deputatie. Enkel de beslissing van de deputatie zou aanvechtbaar zijn voor de Raad van State.

Verzoekende partij repliceerde dat de intrekkingsbeslissing niet kon vereenzelvigd worden met de stilzwijgende weigeringsbeslissing en dat, meer in het bijzonder, het intrekken van een verleende milieuvergunning niet hetzelfde is als het nalaten om binnen de wettelijke voorziene termijn een beslissing te nemen.

De Raad van State beslecht:

“De intrekking, met het collegebesluit van 24 december 2010, van de vergunningsbeslissing van 10 december 2010 heeft meegebracht dat laatstvermelde beslissing retroactief uit de rechtsorde is weggenomen. Op 24 december 2010 was de termijn waarover de verwerende partij beschikte om een expliciete beslissing te nemen over de milieuvergunningsaanvraag van de verzoekende partij reeds verstreken. De intrekking van een expliciete beslissing over een milieuvergunningsaanvraag op een ogenblik dat de termijn om uitspraak te doen over die aanvraag verstreken is, doet een stilzwijgende weigeringsbeslissing ontstaan waartegen de aanvrager bij de deputatie in beroep kan komen. Te dezen heeft de verzoekende partij die beroepsmogelijkheid ook effectief uitgeput.

Enkel in laatste aanleg en na uitputting van alle administratieve beroepen – hetgeen te dezen is gebeurd met het besluit van de deputatie van de provincie (...) van 1 juni 2011 – genomen beslissingen omtrent milieuvergunningsaanvragen, kunnen het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State. Ingevolge de devolutieve werking van het georganiseerd administratief beroep is de beslissing van de deputatie volledig in de plaats gekomen van de beslissingen over de aanvraag die in eerste aanleg genomen werden door het college van burgemeester en schepenen van de stad (...) die niet langer rechtsgevolgen sorteren.”

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Lokale besturen, Milieurecht, Milieuvergunning, VLAREM
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
22/03/2012

VLAREM-trein 2011 gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2012 (2e editie) verscheen de zogenaamde VLAREM-trein 2011. Het betreft een belangrijke wijzigingen aan tal van bepalingen van VLAREM, waarover in de loop van 2011 onder meer een publieke consultatieronde werd gehouden.

Het wijzigingsbesluit heet voluit het "besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek".

Met deze wijzigingen wordt in VLAREM onder meer een rubriek ingevoerd betreffende dierenbegraafplaatsen. In opdracht van de OVAM was Publius, samen met ERM, betrokken bij de totstandkoming van deze reglementering.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Milieuvergunning, VLAREM
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
Tags