07/01/2013

Vlaamse regering stelt 'Winkelen in Vlaanderen 2.0' voor

Het volledige persbericht - waarin de toekomstige Vlaamse Handelsvestigingenreglementering nader wordt toegelicht - gaat als volgt:

'13 mio € voor kernversterking, renovatie, en aankoop handelspanden
Afgelopen vrijdag 21 december 2012, keurde de Vlaamse regering, op initiatief van minister-president Kris Peeters en minister Philippe Muyters, “Winkelen in Vlaanderen 2.0” goed. Dit is het vervolg op de startnota “Winkelen in Vlaanderen” uit 2010, waarmee de Vlaamse regering inzet op een kernversterkend detailhandelsbeleid.
De startnota “Winkelen in Vlaanderen” leidde tot heel wat concrete initiatieven en verwezenlijkingen. Afgelopen vrijdag dan werd, op initiatief van minister-president Peeters en minister Muyters, “Winkelen in Vlaanderen 2.0” goedgekeurd, een coherent pakket van nieuwe beleidsmaatregelen.
- Via dit pakket wordt voorzien in ondersteuning voor lokale besturen en nieuwe instrumenten inzake het ruimtelijke beleid. De Vlaamse regering reserveert 13 miljoen euro aan kernversterkende maatregelen, renovatie van handelspanden, en aankoop van handelspanden, wat zal leiden tot een investeringsplan van 43 miljoen euro.
- Bovendien wordt ook reeds ingegaan op het beleid met betrekking tot de handelsvestigingen, na de regionalisering van de zogenaamde IKEA-wetgeving.

Een geïntegreerd handelsvestingsbeleid
Regionalisering van de IKEA-wet – socio-economische vergunning

Afgelopen vrijdag werd beslist hoe de voorbereiding van de regionalisering van de IKEA-wet concreet zal gebeuren. Er wordt gekozen om continuïteit te geven aan de werking en doelstellingen van deze wetgeving, maar vanuit een maximale integratie in het ruimtelijk instrumentarium. Het voorliggende voorstel werd getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn.

De socio-economische vergunning zal na de regionalisering blijven bestaan, en de rechtsgrond voor deze regeling zal worden opgenomen in het decreet inzake het Grond- en Pandenbeleid. Er zal maximaal worden aangesloten bij de beproefde terminologie van de wet op de handelsvestigingen.
Wanneer ook een bouwvergunning vereist is, zal die daarin worden geïntegreerd. Uiteraard is dat ook het geval bij de invoering van de omgevingsvergunning. Om de socio-economische aspecten te bewaken wordt de aanvraag van een dergelijke bouwvergunning voor advies voorgelegd aan het agentschap Ondernemen, zonder dat dit impact zal hebben op de termijnen voor de bouwvergunning.

Wanneer er enkel een wijziging gebeurt aan het assortiment, waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is of wanneer deze vergunning valt onder de vrijstelling of meldingsplicht, blijft de socio-economische vergunning apart bestaan.
Er wordt daarmee maximaal aangesloten bij de huidige procedure, maar met een grondige vereenvoudiging. In beide gevallen blijft de mogelijkheid van beroep behouden.

Actievere benutting bestaande instrumenten
Behalve het beleid van de socio-economische vergunningen kiest de Vlaamse Regering ervoor om de bestaande instrumenten actiever te benutten zodat de kleinhandelsvisie – al dan niet uitgewerkt in een commercieel strategisch plan – kan vertaald worden naar haar plannings- en vergunningenbeleid. Dat kan bijvoorbeeld al via ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Daarnaast zullen nog bijkomende mogelijkheden worden aangereikt, zoals de mogelijkheid om kernwinkelgebieden en winkelarme gebieden aan te duiden via een stedenbouwkundige verordening, door de opsomming van straten of door de aanhechting van een perimeterplan. De Vlaamse Codex zal bovendien worden aangepast waardoor gemeenten en provincies via stedebouwkundige verordening beperkingen qua afmetingen van gebouwen of van bepaalde functies kunnen opleggen in bepaalde zones, gekoppeld aan de versterking van de leefbaarheid en aantrekkingskracht van kern en kernwinkelgebieden. Dit laat bijvoorbeeld toe dat kleinhandel kan worden beperkt of uitgesloten in een bepaald gebied.

Investeringsplan voor de handel

De Vlaamse regering kan de grote lijnen schetsen, maar een kernverstekend beleid is in de eerste plaats het beleid van de lokale besturen. De Vlaamse regering wenst de lokale besturen daarin maximaal te ondersteunen. Op initiatief van minister-president Kris Peeters worden hiervoor diverse vormen van steun aangeboden zoals:
- Een leidraad bij de opmaak van een strategisch commercieel plan, wat een praktische gids is voor lokale besturen om tot een bewust een doordacht detailhandelsbeleid te komen.
- Via het kennisnetwerk detailhandel: samen met de provincies en met nauwe betrokkenheid van de werkgevers en gemeenten wordt onderzoek verricht dat lokale besturen concreet kan helpen bij de uitbouw van hun beleid. Zo worden o.m. data aangeboden over de evolutie van de detailhandel in de gemeente, over de koopstromen, … en worden per gemeente infofiches opgesteld met suggesties voor een optimaal beleid.
- initiatieven waarop de gemeenten kunnen intekenen, zoals bv. het project Commerciële Inspiratie dat een vervolg biedt op het proefproject Commerciële Innovatie. Momenteel loopt een aanbesteding voor dit vervolgtraject, waarbij in Vlaanderen 600 handelaars zullen begeleid worden in gemeenten die hiervoor interesse hebben.
De Vlaamse regering wil de lokale besturen verder aanmoedigen en financieel ondersteunen om werk te blijven maken hun sterke actor- en regisseursrol inzake een kernversterkend detailhandelsbeleid.

Daarom organiseert minister-president Peeters op 15 maart 2012 een nieuwe VIA-ronde tafel ‘Winkelen’ waarop de nieuwe lokale bestuurders worden uitgenodigd. Tijdens deze vergadering zal minister-president Peeters hen verzoeken om in de geïntegreerde beleidsplannen voor de nieuwe gemeentelegislatuur voldoende aandacht te schenken aan een doordacht handelsbeleid. Daarnaast zal minister-president Peeters een programma ‘handelskernversterking’ uitrollen, met de bedoeling om daarmee een hefboomeffect te creëren. Dit programma zal bestaan uit 3 oproepen:
1) Kernversterkende maatregelen: bewegwijzering, opstart centrummanagement, opwaarderen winkelstraat, opmaak detailhandelsvisie, verfraaiing van het openbaar domein, … kunnen noodzakelijk zijn om de handelskern attractief te houden en verloedering tegen te gaan. De Vlaamse regering wil de steden en gemeenten ondersteunen bij het opnemen van dergelijke laagdrempelige projecten. Zeer belangrijk bij deze oproep is dat de motivering voor de projecten moet gebaseerd zijn op de detailhandelsvisie van de gemeente (tenzij dit het project zelf is). De subsidie bedraagt 30% van de projectkosten met een maximum subsidiebedrag van 70.000 euro. Voor dit luik wordt 4 miljoen euro Vlaamse co-financiering beschikbaar gesteld.
2) Renovatie handelspanden: de EFRO-projectoproep ‘gevelrenovatie en renovatie leegstaande handelspanden’ heeft goede resultaten met zich gebracht. Daarom werd besloten een
gelijkaardig hoofdstuk op te nemen voor panden die niet per definitie moeten leegstaan. Gemeenten kunnen dus een gemeentelijk reglement opstellen voor een renovatiepremie voor handelszaken in de kernwinkelgebieden, en kunnen hierbij rekenen op een co-financiering van de Vlaamse overheid. Hiervoor wordt 4,5 miljoen euro beschikbaar gemaakt. De steun is beperkt tot 10.000 euro per dossier.

3) Aankoop handelspanden: Gemeenten kunnen financiële steun ontvangen voor de aankoop van panden in kernwinkelgebieden (die achteraf gebruikt worden als handelspanden), de verbouwing van panden en voor de makelaarskosten. Door deze financiële stimulans wil de Vlaamse regering de steden en gemeenten stimuleren de drempelvrees te overwinnen en te zoeken naar manieren om vastgoed strategisch in te zetten voor het behalen van de doelstellingen rond kernversterking. Door zelf de vastgoedmarkt te betreden kan het lokale bestuur panden samenvoegen, bepaalde panden in te plannen voor startende handelaars en bepaalde locaties nieuw leven inblazen, … . Er wordt maximaal 500.000 euro voorzien voor centrumsteden en 400.000 euro voor de andere. Deze oproep loopt totdat het budget van 4,5 miljoen euro is uitgeput. Om de kostprijs van handelspanden door dergelijke bestaande of nieuwe initiatieven niet onnodig te laten stijgen, zal in het grond- en pandendecreet een voorkooprecht worden ingeschreven ten gunste van de gemeenten voor handelspanden binnen een aangeduid kernwinkelgebied
Met deze drie oproepen stelt Vlaanderen 13 miljoen euro cofinanciering ter beschikking, wat zal leiden tot een investeringsplan van minstens 43 miljoen euro.
Daarnaast zal kernversterking in het nieuwe EFRO programma expliciet aandacht krijgen, zodat ook in toekomst nog nieuwe projecten die kernversterking tot doel hebben, vanuit EFRO kunnen worden ondersteund

Algemene persinformatie:
Luc De Seranno, woordvoerder minister-president Peeters
Tel.: 02 552 60 12
luc.deseranno@vlaanderen.be
Thomas Pollet, woordvoerder van minister Muyters
Tel.: 0474 69 56 08
thomas.pollet@vlaanderen.be

Bijlage: enkele initiatieven die werden gerealiseerd sinds de winkelnota:
- De omzendbrief over de inplanting van grootschalige detailhandelszaken werd opgesteld, en de verwinkeling van bedrijventerreinen werd onmogelijk gemaakt door de aanpassing van het functiewijzigingsbesluit.
- Na een oproep werden 42 projecten van steden en gemeenten goedgekeurd. Met een budget van 8 miljoen euro werden meer dan 800 gevels van handelszaken en leegstaande panden gerenoveerd.
- Er worden na een oproep 9 proefprojecten ondersteund waarbij nieuwe concepten in bepaalde gemeenten worden uitgewerkt, zoals het project “sfeergebieden” in het centrum van Gent waar extra kansen worden gecreëerd voor speciaalzaken en unieke winkels, het project ‘Winkelweb’ in West-Vlaanderen waar het ondernemingscentrum in samenwerking met een aantal steden de ondernemers bewustmaken, informeren en begeleiden omtrent het belang van e-toepassingen en sociale media, … Hiervoor werd 2 miljoen euro uitgetrokken.
- Het afgelopen jaar doorliepen 125 individuele zelfstandigen in 8 gemeenten een individueel innovatietraject om de handelszaak te verbeteren.
- Er werd een leidraad opgesteld voor de lokale overheden, met betrekking tot de opmaak van een commercieel strategisch plan. Dit geeft de gemeenten niet enkel een strategie om te starten met een commercieel strategisch plan, maar geeft hen ook de mogelijkheid te benchmarken door een betere vergelijkbaarheid van de plannen.
- In samenwerking met de provincies en de VVSG en met betrokkenheid van de werkgeversfederaties, werd in september het Kennisnetwerk Detailhandel opgestart. Binnen dit kennisnetwerk kan de nodige knowhow opgebouwd worden voor het detailhandelsbeleid in de toekomst en kunnen de basisdata gezamenlijk aangekocht worden. Vandaag ontbreken immers vaak essentiële data om de impact van het beleid te kunnen opvolgen en evalueren. Ook tendensen in het winkellandschap zullen tijdig worden geïdentificeerd. De vergaarde informatie zal worden ter beschikking gesteld via een portaalsite.
- Aan de VVSG werd een werkingsbudget toegezegd om overlegtafels te organiseren over de kernversterking. De bedoeling hiervan is dat lokale besturen van elkaars goede voorbeelden leren zodat men niet overal telkens hetzelfde dient uit te vinden.
- De regeling dat de rente van een lening wordt vergoed indien een handelszaak moet sluiten door hinder bij openbare werken, werd uitgebreid tot lopende leningen waardoor de maatregel succesvoller werd en de kredieten hiervoor werden opgetrokken tot 3 miljoen'.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Handelsvestigingen
Tags Dirk Van Heuven, Handelsvestigingen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
17/05/2019

Kansspelcommissie - Raamovereenkomst juridische adviesverlening en bijstand binnen en buiten het kader van de vertegenwoordiging in rechte (2019).

Publius staat de Kansspelcommissie al geruime tijd bij. Recent werd Publius opnieuw aangesteld door de Kansspelcommissie om haar bij te staan en haar belangen te behartigen. Publius kreeg in het kader van een overheidsopdrachtenprocedure zowel het perceel 3 (burgerlijk recht) als het perceel 4 (publiek recht) toegewezen en dit voor een periode van 4 jaar.

Blog Publius Nieuws
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
09/05/2019

Decreet houdende de gemeentewegen in aantocht

Op 24 april 2019 werd het Decreet houdende de gemeentewegen aangenomen door het Vlaams Parlement. Inmiddels werd dit decreet ook bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering.

Het decreet voert een uniform statuut in voor alle gemeentewegen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en buurtwegen komt zo te vervallen. Zodoende worden de Buurtwegenwet en de bepalingen in verband met gemeentewegen uit het Rooilijnendecreet opgeheven.

Vooreerst worden verschillende doelstellingen en principes ingeschreven waarmee rekening moet worden gehouden bij de beslissing over een gemeenteweg. De gemeente kan die decretale doelstellingen en principes verder verfijnen en concretiseren in een gemeentelijk beleidskader.

Verder voert het decreet een uniforme procedure in voor de aanleg, de wijziging, de verplaatsing of de opheffing van een gemeenteweg. De beslissingsbevoegdheid wordt volledig in handen van de gemeenteraad gelegd.

Er is tevens in een geïntegreerde procedure voorzien om de wijziging van een gemeenteweg samen te behandelen met de opmaak van een RUP of met een omgevingsvergunningsaanvraag.

Daarnaast wordt een georganiseerd administratief beroep ingevoerd bij de Vlaamse Regering tegen de definitieve vaststelling van een gemeentelijk rooilijnplan en tegen de beslissing tot opheffing van een gemeenteweg.

Het decreet voert ook enkele wijzigingen door aan het Omgevingsvergunningsdecreet. Zo wordt bepaald dat wanneer de omgevingsvergunningsaanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, het college van burgemeester en schepenen - in voorkomend geval op verzoek van de bevoegde overheid - de gemeenteraad samenroept om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg. Het gaat dus niet alleen over de aanleg van nieuwe wegen in een verkavelingsproject, maar ook over projecten waarbij de wijziging van een gemeenteweg wordt voorzien. Tegen deze beslissing voorziet het decreet eveneens een georganiseerd administratief beroep bij de Vlaamse Regering. Dit beroep kan slechts ingesteld worden wanneer ook administratief beroep wordt aangetekend tegen de omgevingsvergunningsbeslissing zelf.

Het decreet verduidelijkt nu dat gemeentewegen niet kunnen teniet gaan door verjaring. Alleen een uitdrukkelijke opheffingsbeslissing kan de gemeenteweg doen verdwijnen.

Tot slot bevat het decreet onder meer een handhavingsluik en enkele bepalingen inzake het beheer van gemeentewegen.

Normaliter treedt het decreet in werking op 1 september 2019.

De tekst zoals aangenomen door het Vlaams Parlement kan u hier terugvinden.

Gepost door Celine Van De Velde

Blog Vlaams Omgevingsrecht
Tags Lokale besturen, Ruimtelijke ordening & Stedenbouw, Vlaams omgevingsrecht, Wegen
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
08/05/2019

Geen rechtsplegingsvergoeding voor of tegen tussenkomende partij voor Raad van State. En dat is OK volgens het Grondwettelijk Hof

'In het arrest nr. 58/2019 van 8 mei 2019 werd het Grondwettelijk Hof geconfronteerd met volgende prejudiciële vraag:

'Is artikel 30 [lees : 30/1], § 2, vierde lid, in fine, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, dat stelt dat de tussenkomende partij voor dat rechtscollege niet kan worden gehouden tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding, in overeenstemming met de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet, in voorkomend geval in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en met artikel 9, lid 4, van het Verdrag van Aarhus, wanneer de genoemde (tussenkomende) partij in de loop van de vernietigingsprocedure afstand doet van haar vergunning, nadat die door de Raad van State werd geschorst?'

Na het schorsingsarrest had tussenkomende partij, titularis van de geschorste stedenbouwkundige vergunning (het betrof een Waalse zaak, dus de Raad van State is bevoegd), de aanvraag ingetrokken waardoor de vernietigingsprocedure zonder voorwerp werd. De Raad van State veroordeelde noch verzoekende, noch verwerende partij tot de rechtsplegingsvergoeding omdat geen enkele partij in het gelijk was gesteld. Ook de tussenkomende partij ging 'vrijuit'.  

Het Grondwettelijk Hof ziet geen probleem:

'Zoals het Hof heeft geoordeeld bij zijn arrest nr. 96/2012 van 19 juli 2012 staat het aan de wetgever te beoordelen of het opportuun is een regeling voor de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van de advocaat in te voeren die van toepassing is op de rechtsplegingen voor de Raad van State.

Bij zijn arrest nr. 48/2015 van 30 april 2015 heeft het Hof geoordeeld dat, indien de wetgever ervoor opteert een systeem van rechtsplegingvergoeding in te voeren voor de rechtsplegingen voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het hem toekomt bij de uitwerking van een dergelijk systeem niet alleen rekening te houden met de verschillen tussen de rechtsplegingen voor de Raad van State en de rechtsplegingen voor de burgerlijke rechter, maar ook met de vele andere aanwezige en soms tegenstrijdige belangen en beginselen.

Het feit dat de tussenkomende partijen zijn uitgesloten van de rechtsplegingsvergoeding voor de Raad van State kan weliswaar in uitzonderlijke gevallen ertoe leiden dat een verzoekende partij geen rechtsplegingsvergoeding kan verkrijgen ten laste van een tussenkomende partij, noch ten laste van een tegenpartij. Dat gevolg wordt echter gecompenseerd door de waarborg waarover de verzoekende partij beschikt dat zij nooit een rechtsplegingsvergoeding zal moeten betalen ten gunste van een tussenkomende partij. Immers, zoals voortvloeit uit paragraaf 1 van de in het geding zijnde bepaling, die rechtstreeks is overgenomen van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, is een rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van een advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Hieruit vloeit voort dat de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van een advocaat geen mechanisme is dat het een partij mogelijk zou maken een rechtsplegingsvergoeding te verkrijgen wanneer zij in het gelijk wordt gesteld, zonder te kunnen worden veroordeeld tot de betaling ervan indien zij in het ongelijk wordt gesteld.

Een uitbreiding van de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van een advocaat tot de tussenkomende partijen zou aldus niet alleen tot gevolg hebben dat die partijen kunnen worden veroordeeld tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding, maar ook dat zij in voorkomend geval een dergelijke vergoeding kunnen vorderen van de verzoekende partij.

Wanneer de wetgever alle in het geding zijnde belangen heeft afgewogen, heeft hij echter precies willen voorkomen dat de rechtspleging te duur zou worden voor de verzoekende partijen en tegenpartijen wegens de tussenkomst van een derde, hetgeen de toegang tot de rechter kan bemoeilijken en de kosten van een rechtspleging weinig voorzienbaar kan maken.

In zoverre daarbij het financiële risico van de rechtspleging voor de verzoekende partij in het algemeen wordt beperkt, draagt de keuze van de wetgever om de tussenkomende partijen uit te sluiten van de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van een advocaat, zelfs voor de rechtsplegingen waarin zij afstand doen van de bestreden stedenbouwkundige vergunning na een schorsingsarrest, bijgevolg ertoe bij het recht op toegang tot de rechter te waarborgen'.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Grondwettelijk Recht
Tags Dirk Van Heuven, Gerechtskosten, Raad van State
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
08/05/2019

Decretale planschaderegeling doorstaat toets van het Grondwettelijk Hof nogmaals

Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest nr. 57/2019 van 8 mei 2019 hiernavolgende prejudiciële vraag ontkennend beantwoord:

'Schendt artikel 35 van het decreet van het Vlaams Parlement van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening artikel 16 Grondwet en artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol bij het EVRM genomen in samenhang met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel uit de artikelen 10 en 11 Grondwet, in de mate dat deze bepaling een forfaitaire berekening oplegt van de planschadevergoeding, die geen of onvoldoende rekening houdt met het reële waardeverlies van het onroerend goed ingevolge de inwerkingtreding van het plan waaruit het bouwverbod voortvloeit onder meer omdat de verwervingswaarde enkel wordt geactualiseerd aan de hand van de index der consumptieprijzen, en waarbij bovendien een aftrek van 20 procent van de planschadevergoeding wordt gehanteerd ? '

Het Grondwettelijk Hof bevestigt zijn eerdere uitspraak nr. 66/2018, van 7 juni 2018 en dus ook volgende 'relativerende' overweging:

'Het valt evenwel niet uit te sluiten dat de decretale berekeningswijze in bepaalde gevallen afbreuk doet aan de rechten van de betrokken eigenaars. Dat kan met name het geval zijn wanneer de overheid reeds een vergunning heeft uitgereikt en aldus een gewettigd vertrouwen heeft gewekt dat het betrokken perceel mocht worden bebouwd of verkaveld. Dat kan eveneens het geval zijn indien de nieuwe bestemming van de percelen geen enkele ontwikkeling ervan meer toelaat en hen zo goed als onverkoopbaar maakt, of nog indien de eigenaars voor de betrokken percelen successierechten hebben betaald die niet in de planschadevergoeding worden verrekend'.

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Grondwettelijk Recht, Lokale Besturen, Vlaams Omgevingsrecht
Tags Dirk Van Heuven, Planschade
Stel hier je vraag bij dit blogbericht
08/05/2019

Over de hoegrootheid van de rechtsplegingsvergoeding bij een slechts gedeeltelijk toegekende schadevordering in overheidsopdrachten

Het hof van beroep te Antwerpen besliste in een arrest van 24 april 2019 over de gevolgen van een verbreking ex artikel 1794 BW door de aanbestedende overheid van een overheidsopdracht. Aan de aanbesteder werd zowel een verbrekingsvergoeding (wegens verbreking van het contract) als een onderbrekingsvergoeding (wegens het aan de verbreking voorafgaandelijk uitstellen van de werken) toegekend, ook al werd er daadwerkelijk nooit een aanvang gemaakt van de werkzaamheden. Cijfermatig werd ongeveer de helft van de schadevordering toegekend.

Het hof van beroep veroordeelt beide partijen tot ieder de helft van de rechtsplegingsvergoeding en de dagvaardingskosten, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, omdat beide partijen deels in het ongelijk werden gesteld.

Referentie: Antwerpen, 24 april 2019, nr. 2019/3600, ng. (Pub505918)

Gepost door Dirk Van Heuven

Blog Lokale Besturen, Overheidscontracten
Tags Dirk Van Heuven, Gerechtelijk recht, Schadevergoeding overheidsopdrachten
Stel hier je vraag bij dit blogbericht